Newyddion

Lansio Canllawiau Partneriaeth ar gyfer Addysg Bellach Ariennir gan Lywodraeth Cymru – Rhagfyr 2015  Cefndir i’r prosiect Prosiect AB 2010-2013 Er mwyn cynorthwyo lansiad Canllawiau ar Strategaeth Cyfranogiad Myfyrwyr gan Lywodraeth Cymru yn 2012, cynhaliodd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru brosiect tair blynedd yng Nghymru. Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo sefydliadau i […]

Posted Thursday, December 3rd, 2015

  Blwyddyn 2013-14 Wise Cymru oedd cyfnod lansio sawl menter myfyrwyr fel partneriaid. Ymhlith y prif ddigwyddiadau yn 2013-14 oedd: lansiad hyb ar-lein ar gyfer undebau myfyrwyr a sefydliadau iddynt gael mynediad i ddeunydd i gynorthwyo eu gwaith partneriaeth, dwy gynhadledd Gymru-gyfan a lansiad Datganiad Partneriaeth. Gweler rhagor o fanylion ynglŷn â’r Datganiad Partneriaeth a […]

Posted Monday, August 24th, 2015

Cynhaliodd Wise Cymru ei ail Gynhadledd Partneriaeth i Gymru flynyddol yng Nghastell-nedd ddydd Mercher 3 Mehefin. Daeth mwy na 50 o gynrychiolwyr o’r sectorau addysg bellach ac addysg uwch at ei gilydd i gyfnewid syniadau, profiadau, a heriau. Yn ystod y gynhadledd, lansiwyd cyfnod cyntaf Cit Adnoddau Canllawiau Partneriaeth, sef adnodd a ddatblygwyd gan Wise […]

Posted Friday, June 5th, 2015

Mae’n dda gennym ni gyhoeddi bod y cyfnod cofrestru ar agor ar gyfer Ail Gynhadledd Flynyddol Partneriaeth i Gymru 2015. Estynnir gwahoddiad i Swyddogion presennol a darpar Swyddogion Undebau Myfyrwyr, staff Undebau Myfyrwyr a staff sefydliadol perthnasol o Addysg Uwch ac Addysg Bellach ledled Cymru. Fe’i cynhelir: Dydd Mercher 3ydd Mehefin 2015 – 10.30yb until […]

Posted Wednesday, May 6th, 2015

Daeth cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector addysg uwch at ei gilydd ar gyfer Cynhadledd Partneriaeth i Gymru i drafod sut y gellir dod â’r cysyniad o bartneriaeth rhwng myfyrwyr, undebau myfyrwyr a phrifysgolion yn fyw. Myfyrwyr fel partneriaid mewn addysg oedd thema’r diwrnod, gyda gwahanol areithiau allweddol a gweithdai’n trafod nid yn unig pwysigrwydd […]

Posted Wednesday, October 1st, 2014

Beth yw Wise Cymru?

Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau o’r sector addysg yn gweithio i greu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

 

Mae Wise Cymru’n herio sefyllfa gyfredol, creu cyfleoedd i ymarferwyr yng Nghymru i rannu ymarfer gorau, ac yn bwysicaf oll, rhoi llais myfyrwyr ar y cyd yn ganolog i’r hyn rydym yn ei wneud. Yma, cewch fynediad i ystod o ddeunydd a gwybodaeth ymarferol i’ch cynorthwyo ar eich taith tuag at greu newid yn niwylliant addysg Gymreig. Dyma le hefyd i chi sbarduno dadl, yn ogystal â rhannu syniadau, a heriau o ran ymarferwyr ymgysylltiad a phartneriaeth myfyrwyr ledled y genedl.

Beth ydym yn ei olygu gan ‘bartneriaeth’?

Pan rydym yn cyfeirio at ddiwylliant partneriaeth, rydym yn sôn am fyfyrwyr yn cael dweud ynghyd â’u sefydliad addysgol ar ansawdd yr addysg a ddarperir. Mae partneriaeth yn ymwneud â pharchu a gwerthfawrogi cryfderau pob person sy’n cydweithio, cytuno ar flaenoriaethau ar y cyd, cyfathrebu’n effeithiol, a gweithio ynghyd i gyrraedd amcan cyffredin.

 

Creda Wise Cymru fod pob myfyriwr yn arbenigwr a gall pawb ddod â safbwynt unigryw i’r bwrdd. Drwy weithio mewn partneriaeth â’u prifysgol neu goleg, gall myfyrwyr gael grym i ddod yn adeiladwyr eu profiadau addysgol.

Sut olwg sydd ar bartneriaeth?

Gall gweithio mewn partneriaeth fod ag unrhyw ffurf. Gallai fod yn gynllun sy’n annog myfyrwyr i gyflwyno eu syniadau ar gyfer gwelliant – syniadau a gaiff eu harchifo drwy gyfuno cryfderau myfyrwyr a staff y sefydliad. Gallai fod yn system gynrychiolaeth academaidd lle caiff barn ar y cyd corff y myfyrwyr ei sianelu trwodd i dîm rheoli’r sefydliad, sy’n gweithio gyda’r cynrychiolwyr myfyrwyr i greu newid. Neu efallai gallai ymwneud â sicrhau y caiff llais y myfyrwyr ei gynrychioli’n actif ac yn ddilys ym mhob lefel penderfynu yn y sefydliad.

 

Bydd golwg a theimlad partneriaeth ar waith yn unigryw i bob prifysgol a choleg. Gallwch ddysgu mwy am yr hyn i’w ddisgwyl gan ddarllen ein Datganiad ar Bartneriaeth mewn Addysg Uwch, a gaiff ei ddilyn yn fuan gan ddatganiad ar bartneriaeth ar waith o fewn addysg bellach.